Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

2009 m. buvo inicijuotas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (toliau – LIMIS projektas). Jo tikslas – sukurti bei Lietuvos muziejuose įdiegti LIMIS sistemą, kuri turėtų sudaryti sąlygas plėsti Lietuvos muziejų teikiamas elektronines paslaugas visuomenei. Projekto įgyvendinimo metu (2010–2012 m.) LIMIS sistema įdiegiama ir pradedama naudoti 4 nacionalinių ir 15 respublikinių muziejų bei sudaromos sąlygos prie jos per Internetą jungtis ir su LIMIS sistema dirbti visiems kitiems Lietuvos muziejams.

LIMIS – tai Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, kurios pagalba galima kurti bendrą nacionalinį kultūros paveldo skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą informaciją apie unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės reiškinius, kaupti, saugoti šią informaciją ir pristatyti ją visuomenei elektroninėje erdvėje.

LIMIS paskirtis:

Sujungti Lietuvos muziejų duomenų bazes į bendrą informacinę sistemą; Užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą; Užtikrinti priemones Lietuvos muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti; Užtikrinti paiešką, suteikiančią informaciją apie Lietuvos muziejų eksponatų saugojimo vietą, faktografinę ir kitokio pobūdžio informaciją. LIMIS siekis – užtikrinti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos apie juos kūrimą, kaupimą, saugojimą, sklaidą bei integravimą į virtualią kultūros paveldo erdvę.

LIMIS tikslai:

automatizuoti Lietuvos muziejuose saugomų vertybių apskaitą, kaupti, saugoti skaitmeninę informaciją, tvarkyti ir valdyti ją vadovaujantis vienodais standartais; sukurti LIMIS elektroninį katalogą; įdiegti funkcionalią ir įvairialypę Lietuvos muziejų eksponatų paiešką; užtikrinti duomenų apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus teikimą valstybės įstaigoms ir institucijoms; pagerinti Lietuvos muziejų veiklos koordinavimą ir valdymą; pagerinti naudotojų informacinį aprūpinimą pateikiant jiems išsamią informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus patogia skaitmenine forma; suteikti LIMIS naudotojams galimybę naudotis interaktyviomis paslaugomis; integruoti Lietuvos muziejų informacinius resursus į pasaulio muziejų informacijos sistemas; pristatyti Lietuvos muziejuose saugomas vertybes virtualioje šalies ir pasaulio kultūros paveldo erdvėje. LIMIS projekto tikslų įgyvendinimas neapsiriboja vien tik informacinės sistemos sukūrimu ir įdiegimu Lietuvos muziejuose, jos techninio suderinamumo su kitomis susijusiomis informacinėmis sistemomis užtikrinimu, bet ir garantuoja viešosios prieigos prie sistemoje saugomų duomenų apie muziejų eksponatus sukūrimą ir palaikymą bei klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų sukūrimą ir integravimą į sistemą. Tokios sistemos atsiradimas yra svarbi prielaida ir sąlyga tolesniam elektroninių paslaugų vystymui Lietuvos muziejuose – el. paslaugų apimtims didinti, kokybei gerinti, personalo kvalifikacijai kelti.

LIMIS_lt
Sistemos viešasis duomenų katalogas www.limis.lt

 

LIMIS projekto įgyvendinimą finansuoja ES fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius).

Projekto vadovė – Danutė Mukienė (tel. (8 5) 261 9670, el. p. danute@limis.lt).

Projekto įgyvendinimo data: 2010 m. kovo 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.

2013-01-30 pasirašytas „Susitarimas dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“, pagal kurį projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

LIMIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.

Atnaujinta: 2020-03-09