2010–2015 m. įgyvendinti tarptautiniai projektai

Svarbiausi LDM įgyvendami tarptautiniai projektai. 2010–2015 m.
 

„Europeana Space“ – galimybių erdvės kūrybiniam portalo „Europeana“ turinio panaudojimui
 
space_logo_mm

Projektas „Europeana Space“ prasidėjo 2014 m. vasarį ir tęsis trejus metus. Jo tikslas – pasiekti, kad kūrybinės industrijos pradėtų plačiai ir produktyviai naudoti portale „Europeana“ sukauptą kultūros paveldo skaitmeninį turinį. Šiuo metu kūrybinėms industrijoms tai daryti kliudo keli faktoriai: problemos, susijusios su turinio intelektinėmis teisėmis, bei prieinamo turinio panaudojimo galimybes iliustruojančių verslo modelių trūkumas. Išsamiau >

 

Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“
 
socialinis_fondasLietuvos dailės muziejaus partnerio teisėmis dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Išsamiau >

 

Projektas „AthenaPlus“ – „Europeanos“ prieiga prie kultūros paveldo tinklų
 
AthenaPlus_logo_180„AthenaPlus“ – tai Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) gerosios praktikos tinklas, prasidėjęs 2013 m. kovo mėn. ir pasibaigsiantis 2015 m. rugpjūtį. Projekte dalyvauja 40 partnerių institucijų iš 21 Europos Sąjungos valstybės narės. 2013 m. Lietuvos dailės muziejus prisijungė prie šio projekto. Išsamiau >

 

Projektas „Europeana Photography“
 
europhotography_logoEuropeana Photography“ projektas skirtas skaitmeninti senąsias fotografijas, sukurtas 1839–1939 m. laikotarpiu ir informaciją apie jas (metaduomenis ir su jais susietus skaitmeninius sklaidai skirtus vaizdus) pateikti į bendrą Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“. Lietuvos dailės muziejus koordinuos 20 000 istorinių fotografijų iš įvairių Lietuvos muziejų rinkinių pateikimą projektui. 1839–1939 m. sukurtose fotografijose atsispindi Lietuvos etnografija, kaimo žmonių buitis, miestų ir architektūros paminklų istorinė praeitis. Bendradarbiaujančiuose muziejuose bus suskaitmenintos fotografijos ir stiklo negatyvai, o Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras sužymės ir perkels sukurtus metaduomenis. Muziejus taip pat prisidės prie Europeana Photography fotografijos žodyno kūrimo ir išvers jį į lietuvių kalbą. Be to, Vilniuje bus suorganizuotas seminaras fotografijos archyvų, muziejų ir kitų kultūros institucijų specialistams. Išsamiau >

 

Projektas „Linked Heritage“
 
LinkedHeritage_logo„Linked Heritage“ – tai projektas, koordinuojantis standartus ir technologijas, reikalingas „Europeanos“ turiniui pildyti. Tai vienas iš didžiausių tokio pobūdžio Europos komisijos finansuojamų projektų, į tinklą apjungiantis 38 oficialius partnerius. Neoficialiai šis projektas vadinimas ATHENA projekto tąsa. Lietuvos dailės muziejus dalyvaudamas šiame projekte teiks naujus objektus „Europeanai“.
Išsamiau apie projektą svetainėje http://www.emuziejai.lt/

 

Projektas Vytauto Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą Vilniuje, Goštauto g. 1 (kultūros paveldo vertybės kodas 34868) šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams 2011–2013 m.
 
socialinis_fondasProjekto tikslas – rekonstruoti XX a. pradžios muziejinės paskirties istorinį neoklasicizmo stiliaus pastatą, padidinant jame viešąsias erdves, kur bus įkuriamas V. Kasiulio dailės muziejus, jo nacionalinių ir tarptautinių parodų centras bei konferencijų ir švietėjišku renginių erdvės, išplečiamos lankytojų aptarnavimo informacinės, socialinės zonos ir profesionalų meno sklaidos erdvės.
Siektini rezultatai: parengti techninio projekto ir kt. dokumentacija; įrengti pastato cokolinio aukšto apsaugos nuo neigiamos aplinkos poveikio priemonės; rekonstruoti pastato eksterjerą ir interjerą, pritaikant juos lankytojų srautams; atnaujinti pastato inžinerinius tinklus, modernizuoti apsaugos sistemas; įrengti V. Kasiulio darbų ekspoziciją; įrengti nacionalinių ir tarptautinių parodų centrą; sukurti lankytojų aptarnavimo terminalą su informacine, socialine, konferencijų ir švietėjiškų renginių erdvėmis; įrengti muziejuje saugomos kolekcijos saugyklą. Išsamiau >

 

Projektas „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“
 
asociacija_logoLietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir kitomis įstaigomis bei įmonėmis, besispecializuojančiomis skaitmeninių ir elektroninių leidinių leidybos srityse, įgyvendina projektą „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“. Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti Lietuvos muziejus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai naudoti tinkamos struktūros, šiuolaikiško dizaino, plačiajai auditorijai (interneto bei elektroninių priemonių naudotojams) draugiškas, patrauklias, informacijos sklaidos priemones, kuriose taikomos ir saityno 2.0 technologijos. Išsamiau >

 

Lietuvos dailės muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su DC-NET („Digital Cultural Heritage Network“)
 
DC_NETDC-NET skaitmeninio kultūros paveldo tinklas yra ERA-NET (Europos mokslinių tyrimų srities tinklo) projektas, kurį finansuoja Europos Komisija per Septintąją bendrąją programą. Pagrindinis tikslas yra plėtoti ir stiprinti viešųjų mokslinių tyrimų programų koordinavimą tarp Europos šalių skaitmeninio kultūros paveldo srityje. Šiame tinkle dalyvauja 10 šalių.
Projektas prasidėjo 2009 m. gruodį ir tęsis 2 metus, iki 2011 m. gruodžio.
Lietuvos dailės muziejus 2011 m. gegužės mėn. su DC-NET pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
2011 m. birželio 23–24 d. įvyko tarptautinė DC-NET konferencija „Kultūros paveldo skaitmeninimas ir ilgalaikis saugojimas – e. infrastruktūros vaidmuo“. Išsamiau >
Išsamiau apie projektą svetainėje http://www.dc-net.org

 

Lietuvos dailės muziejus prisijungė prie ATHENA projekto
 
Athena_176_mm2009 m. gruodžio 14 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Italijos kultūros ministerija – ATHENA projekto koordinatoriais. 2011 m. balandžio 28 d. Romoje (Italija) įvyko ATHENA projekto baigiamoji tarptautinė konferencija.
ATHENA – tai Europos Sąjungos programos „eContent-Plus“ gerosios praktikos tinklas. Šis muziejų sektoriui skirtas tinklas siekė sukurti palankesnes sąlygas prieiti prie muziejų skaitmeninio paveldo per portalą „Europeana“. Išsamiau apie projektą ATHENA >

 

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2013 m.
 
socialinis_fondasTikslas – sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS. Jos paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų eksponatus paiešką. Išsamiau >

 

Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra 2010–2012 m.

 

Koordinatorė – Skirmantė Kvietkauskienė, LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus vedėja.
Tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. Vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Partneriai: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka. Išsamiau >

 

Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir jų pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams 2010–2011 m.
 
socialinis_fondasProjekto tikslas – atkurti grafų Tiškevičių neorenesansinių rūmų interjerą bei eksterjerą ir juose net trečdaliu padidinti Palangos gintaro muziejų ekspozicijų, parodų plotus, išplečiant lankytojų aptarnavimo informacines, edukacines ir socialines zonas bei profesionalaus meno sklaidos erdves. Išsamiau >

 

Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso renovacija 2010–2011 m.
 
socialinis_fondasPagrindinis renovacijos projekto tikslas – pagerinti galerijos pastatų komplekso energetines charakteristikas, pakeisti langus, atlikti išorės sienų ir stogų šiltinimą, šilumos punkto modernizavimą, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemų rekonstrukciją, užtikrinant suvartojamos energijos sąnaudų mažinimą ir efektyvų energijos vartojimą.
administruojanti tarpinė institucija yra Ūkio ministerija, administruojanti įgyvendinančioji institucija – Lietuvos verslo paramos agentūra. Darbus vykdo rangovo konkursą laimėjusi UAB “Konsolė”. Projekto vykdymo priežiūrą atlieka UAB “Archiplanas”, techninę priežiūrą – UAB “Magreva”. Renovacija bus užbaigta iki 2011 m. rugpjūčio 30 d. Išsamiau >

Atnaujinta: 2017-11-07