Projektas „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio Klaipėdos laikrodžių muziejaus atnaujinimas diegiant energijos efektyvumo priemones“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio Klaipėdos laikrodžių muziejaus atnaujinimas diegiant energijos efektyvumo priemones“ (projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0008) pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto tikslas – atnaujinti Klaipėdos laikrodžių muziejų, esantį Liepų g. 12, Klaipėdoje, siekiant, kad pastatas atitiktų ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę, ir taip sumažinti suvartojamos šilumos energijos sąnaudas. Šilumos energijos sąnaudos, tenkančios 1 m2, muziejuje yra gerokai (beveik 2 kartus) didesnės nei kituose, atnaujintuose, pastatuose. Per auditą nustatyta, kad šio pastato energijos sąnaudos ir joms skirtos išlaidos yra viršnorminės, lyginant su pastatais, atitinkančiais straipsnyje 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Įgyvendinus projektą, numatoma energijos suvartojimą sumažinti daugiau kaip 30 proc. ir pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę.

 

Įgyvendinus projektą muziejus taupys energijos sąnaudoms skirtas lėšas. Sutvarkyta infrastruktūra galės naudotis visos tikslinės projekto grupės, muziejaus administracija ir kūrybinis personalas.