Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“

2017 m. gruodžio 5–8 d.

Diržo apkalų fragmentai. I tūkst. II p. Radinys iš Lietuvos pajūrio kapinyno. Vario ir sidabro lydiniai. Lietuvos dailės muziejus. Fot. Paulius Makauskas

Konferencijos pirmoje sesijoje „Baltų kultūros ištakos ir jos santykis su XXI amžiaus pasauliu“, pasitelkiant naujausius istorinius, archeologinius, filologinius, etnologinius tyrimus, bus aptartos mūsų kultūros ištakos, keliami ypatingai svarbūs klausimai apie tai, kas yra baltai, kaip mes juos suvokiame ir identifikuojame XXI amžiuje, kokios baltų kultūros sampratos mokslinės korekcijos įmanomos ir būtinos. Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo vietą Europoje ir nacionalinį savitumą bei išskirtinumą įmanoma suvokti tik pažinus ir objektyviai įvertinus baltų kultūros ištakas, jos santykį su aplinkiniu pasauliu. Vienas svarbiausių integracijos į Europą postūmių tapo visuomenės poreikis semtis žinių iš Vakarų švietėjų, suprasti jų kūrybines patirtis, todėl antroje sesijoje „Kūrybinės terpės ir kultūros komunikacijos slinktis nuo Apšvietos iki XXI amžiaus“ bus nagrinėjami mūsų valstybės europietišką dvasią formavę daugialypiai kultūriniai veiksniai, analizuojama Europos kultūros įtaka lietuvių dailei, literatūrai, muzikai bei kitoms meno sritims, menininkų pasaulėjautos ir pasaulėžiūros kismas. Trečioji sesija „Kūrybinė asmenybė ir istorinio laiko kontingencija“ akcentuos iškilių Lietuvos meno ir literatūros kūrėjų patirtis, dalyvaujant tautos likime, išgyvenant ir įveikiant dramatiško istorinio laiko mestus iššūkius. Ketvirtoje konferencijos sesijoje „Kultūrinė atmintis ir tapatybės sampratos kaita XXI amžiuje“ siekiama tarpdisciplininiu požiūriu įvertinti nacionalinės tapatybės sampratos kaitą, aptariant ją įtakojusius Lietuvos ir pasaulio kultūros raidos procesus, jų sąveikas ir kontekstus.

 


Renginio programa
I sesija

BALTŲ KULTŪROS IŠTAKOS IR JOS SANTYKIS SU XXI AMŽIAUS PASAULIU

Palangos gintaro muziejus, 2017-12-05
Sesijos koordinatoriai: prof. dr. Rimantas Balsys, dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė

 

09.30–10.00 Dalyvių registracija

10.00–10.10 Sveikinimo žodis
Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius

10.10–10.30
Įžanginis pranešimas
Prof. dr. Liudas Mažylis, Vytauto Didžiojo universitetas
Vasario 16-osios Aktas: kontekstai ir trajektorijos

I posėdis
Vadovauja akad. Vladas Žulkus, prof. dr. Rimantas Balsys

10.30–10.50
Akad. Vladas Žulkus, Klaipėdos universitetas
Laiko sluoksniai Lietuvos archeologijoje

10.50–11.10
Akad. Eugenijus Jovaiša, Lietuvos Respublikos seimas
K. Ptolemėjaus „Geografija“ ir Rytų Baltijos tautos

11.10–11.40 Kavos pertrauka

11.40–12.00
Prof. dr. Rimantas Balsys, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Ikikrikšioniškoji baltų religija: vertybinis matmuo

12.00–12.20
Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėdos universitetas
Žinios ir naratyvas apie gimtosios kalbos kilmę: Kuršių nerijos kuršininkų atvejis

12.20–12.40
Doc. dr. Gintautas Zabiela, Klaipėdos universitetas
Piliakalniai baltų gyvenime seniau ir dabar

12.40–13.40 Pietų pertrauka

II posėdis
Vadovauja dr. Roman Shiroukhov, dr. Sigita Bagužaitė- Talačkienė

13.40–14.00
Dr. Roman Shiroukhov, Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centras (Šlėzvigas, Vokietija)
Pasaginės segės žvaigždiniais galais ir jų potipiai Baltijos jūros regiono kontaktų erdvėje

14.00–14.20
Prof. dr. Dalia Pakalniškienė, doc. dr. Lubienė, Klaipėdos universitetas
Kuršiškasis pėdsakas: šiaurės žemaičių kūno dalių pavadinimai

14.20–14.40
Egidijus Miltakis, Klaipėdos universitetas
Pseudo-Kristijono kronikos klausimas XXI a.: ar baltų kultūra vėlyvųjų viduramžių istorijos šaltiniuose buvo fiksuojama ar konstruojama?

14.40–15.00
Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Lietuvos dailės muziejus
Pajūrio kapinynų archeologinė medžiaga: išgelbėti baltų proistorės liudijimai Palangos gintaro muziejuje

15.00–15.20 Diskusija

15.30
Parodos „Pajūrio kapinynų archeologija: išgelbėti baltų proistorės liudijimai“ atidarymas

 

II sesija

KŪRYBINĖS TERPĖS IR KULTŪROS KOMUNIKACIJOS SLINKTIS NUO APŠVIETOS IKI XXI AMŽIAUS

Vilniaus paveikslų galerija, 2017-12-06

Sesijos koordinatorė dr. Margarita Matulytė

 

09.30–10.00 Dalyvių registracija

I posėdis
Vadovauja Regina Urbonienė

10.00–10.20
Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Vilniaus dailės akademija, Bažnytinio paveldo muziejus
Religinė dailė ir kultūros komunikacija: vakarykščio pasaulio atgarsiai

10.20–10.40
Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Devociniai paveikslėliai – komunikacijos priemonė

10.40–11.00
Dr. Aušra Vasiliauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Mickevičiaus Madona: atvaizdas kaip romantizmo kultūrinės raiškos atvejis

11.00–11.30

11.30–11.50
Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas
Tarp Ženevos, Florencijos ir Rietavo: Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808–1863) kultūrinės patirtys

11.50–12.10
Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Vakarų Europos dailė Lietuvos dvaruose: Tiškevičių atvejis

12.10–12.30
Doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė, Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos istorijos naratyvas XIX a. dailėje

12.30–13.30 Pietų pertrauka

II posėdis
Vadovauja doc. dr. Helmutas Šabasevičius

13.30–13.50
Dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Tarp praeities ir ateities: tradicijos ir naujovės tarpukario Lietuvos dailiųjų amatų edukacijos sistemoje

13.50–14.10
Doc. dr. Helmutas Šabasevičius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Mitologiniai herojai Lietuvos baleto scenoje

14.10–14.30
Dr. Lina Preišegalavičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Kultūrinės atminties artefaktai šiuolaikiniame interjere

14.30–14.50
Dr. Ingrida Veliutė, Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinis komitetas
Virtualioji duotybė arba šiandieninė skaitmenizuoto paveldo vartotojo Lietuvoje tapatybė

14.50–15.10 Diskusija

15.30
Ekskursija po parodą „Po Italijos saule: XVIII–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba“

 

 

III sesija

KŪRYBINĖ ASMENYBĖ IR ISTORINIO LAIKO KONTINGENCIJA

Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2017-12-07

Sesijos koordinatorė Ilona Mažeikienė

 

12.00–12.30 Dalyvių registracija

I posėdis
Vadovauja Ilona Mažeikienė

12.30–12.50
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė
Kazys Bradūnas meno apsupty

12.50–13.10
Dr. Gediminas Mikelaitis, Lietuvos dailės muziejus
Kultūrinis renesansas ir tautinė tapatybė Kazio Bradūno publicistikoje

13.10–13.30
Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Konservatyvus poetas revoliucijų laikais: Maironio socialinis kriticizmas ir socializmo kritika

13.30–13.50 Kavos pertrauka

13.50–14.10
Laima Bialopetravičienė, Lietuvos dailės muziejus
Strėlė danguje. Vytauto Kasiulio ir Henriko Radausko kūrybos paralelės

14.10–14.30
Ilona Mažeikienė, Lietuvos dailės muziejus
Henrikas Šalkauskas ir Eva Kubbos: peizažo dialogai

14.30–14.50
Regina Urbonienė, Lietuvos dailės muziejus
Romo Viesulo kūrybos laukas: didieji praradimai

14.50–15.10
Dr. Gintarė Bernotienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
„Dilgėlė vėjo rankoj“: Tėvynės kraštovaizdžio meditacijos Leonardo Gutausko, Jono Juškaičio ir Sigito Gedos poezijoje

15.10–15.30

Kavos pertrauka

II posėdis
Vadovauja Laima Bialopetravičienė

15.30–15.50
Dr. Ieva Mozūraitė-Novickienė, Lietuvos dailės muziejus
Savirefleksyvus realizmas: Lietuvos ir Rytų Vokietijos fotografų ryšiai iki Berlyno sienos griūties

15.50–16.10
Birutė Pankūnaitė, Tarptautinė dailės kritikų asociacija AICA
Tapatybės vaizdinių kaita ir integracija: Nepriklausomybės laikotarpio šiuolaikinio lietuvių meno atvejai

16.10–16.30
Doc. dr. Vaida Ščiglienė, Vilniaus dailės akademija
Menininkas, epocha ir suvokėjas: atminties vietų paradoksai

16.30–16.50 Diskusija

17.00
Parodos „Kazio Bradūno meno pasaulis“ atidarymas

 

IV sesija

KULTŪRINĖ ATMINTIS IR TAPATYBĖS SAMPRATOS KAITA XXI AMŽIUJE

Nacionalinė dailės galerija, 2017-12-08
Sesijos koordinatorius doc. dr. Romualdas Juzefovičius

 

09.30–10.00 Dalyvių registracija

I posėdis
Vadovauja doc. dr. Romualdas Juzefovičius

10.00–10.20
Prof. dr. Rasa Čepaitienė, Lietuvos istorijos institutas
Nacionalinio paveldo konceptas ir jo kaita bei nūdienos iššūkiai

10.20–10.40
Dr. Vytautas Rubavičius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Atminties industrijos: prisiminimo etika ir estetika

10.40–11.00
Dr. Elvyra Usačiovaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Antanas Tyla apie lietuvių pilietinės tapatybės kaitą

11.00–11.30 Kavos pertrauka

11.30–11.50
Prof. dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvių išeivijos draugijos: tarp bendruomeninio ir kultūrinio įsipareigojimo

11.50–12.10
Doc. dr. Romualdas Juzefovičius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Akademinė raiška kultūroje: tarpukario Lietuvos publicistikos palikimas ir refleksijos

12.10–12.30
Habil. dr. Henryka Ilgievič, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lenkų bibliofilų draugija Vilniuje ir jos kultūrinis vaidmuo (1926–1939)

12.30–13.30 Pietų pertrauka

II posėdis
Vadovauja dr. Margarita Matulytė

13.30–13.50
Dr. Margarita Matulytė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Kitas žvilgsnis į tą pačią Lietuvą: XIX a. etnografija kolonizavimo procese

13.50–14.10
Doc. dr. Ina Pukelytė, Vytauto Didžiojo universitetas
Žydų kultūra Lietuvoje: kultūrinės ir kolektyvinės atminties prieštaros

14.10–14.30
Dr. Vilma Gradinskaitė, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Litvako tapatybė ir jos kaita

14.30–14.50
Dr. Saulius Grybkauskas, Lietuvos istorijos institutas
Nežinomas Algirdas Brazauskas: nuo „komunizmo statytojo“ iki vyriausiojo pramonininko

14.50–15.20 Diskusija. Konferencijos apibendrinimas

15.30
Ekskursija po Nacionalinės dailės galerijos XX a. Lietuvos dailės ekspoziciją

 

Projektą iš dalies finansuoja:

 

 

Taip pat žiūrėkite