LNDM siekia renovuoti Laikrodžių muziejų

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus deda visas pastangas, kad būtų renovuoti ir tinkamai atnaujinti, kokybiškai modernizuoti nacionalinės meno įstaigos padaliniai tiek sostinėje, tiek pajūrio miestuose, tačiau valstybės parama yra tam skiriama maža ir stokojanti net būtino minimumo. Muziejus prieš kelis metus yra tinkamai renovavęs Palangos gintaro muziejų, iš ES paramos modernizuota Prano Domšaičio galerija, esanti netoliese Laikrodžių muziejaus (Liepų g. 12, Klaipėda). Tačiau per 25 metus valstybė neskyrė finansavimo Laikrodžių muziejaus pastatų kompleksui, ne tik pastato renovacijai, bet ir jo ekspozicijų atnaujinimui, lankytojų aptarnavimo terminalui sukurti, rūmų parko renovacijai, renginiams skirtai kiemo erdvei atnaujinti. 

 

Akivaizdu, kad Klaipėdos laikrodžių muziejaus būklė šiuo metu yra itin prasta. Siekdamas spręsti susidariusią situaciją, LNDM daug metų teikė prašymus gauti finansavimą iš Valstybės investicijų programos, siekė gauti paramą iš ES struktūrinių fondų, teikė prašymus į kitas nacionalinio lygmens finansavimo programas.

 

Tikėdamiesi esminio sprendimo dėl pastato būtinojo kapitalinio remonto, LNDM siekė gauti ES finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ (toliau – Programa). Laikrodžių muziejaus pastatų renovacijos paraiška buvo pripažinta kokybiška, tad Laikrodžių muziejaus renovacija buvo įtraukta į šios programos paveldo objektų sąrašą, jai numatytas galimas finansavimas – 1 966 957 Eur suma, tačiau jis pagal Priemonę galiausiai nebuvo pradėtas, nes, Kultūros ministerijos vadovų nuomone, įstaigos negalėjo gauti finansavimo daugiau kaip dviem projektams – Užsienio meno muziejaus sukūrimui Jonušo Radvilos rūmuose sostinėje ir Prano Gudyno restauravimo centrui. Nei Laikrodžių muziejui, nei Vilniaus paveikslų galerijos rūmams, nei senojo Arsenalo pastatui, kuriame veikia Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, finansavimas nebuvo pradėtas, nors visi šie paveldo objektai yra patvirtinti gauti finansavimą. 

 

2017 m. spalio mėnesį buvo kreiptasi į LR energetikos ministeriją dėl finansavimo Laikrodžių muziejaus pastatui pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, taip tikintis bent suremontuoti pastato išorines konstrukcijas ir atnaujinti pastatą energetiškai. Tuo metu finansavimas nebuvo skirtas. Vėliau, 2020 m., pagal pakoreguotą energetinio efektyvumo didinimo priemonę „04.3.1.-VIPA-T-113 „Valstybės nuosavybės teisei priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ muziejus vėl teikė paraišką, pasirašė 393 000 vertės sutartį, tačiau dėl akivaizdžiai per mažo finansavimo (vien stogo, fasadų, langų bei durų sutvarkymui pagal muziejaus parengtą tvarkybos darbų projektą buvo reikalinga 609 000 Eur) bei kultūros paveldo reglamentavimo galimų neatitikimų su priemonės aprašu, sutartis buvo nutraukta.

 

2018 m. gruodžio 4 d. buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 2019 m. paraiška buvo atmesta dėl to, kad pastatas įtrauktas į Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programos prioritetinių kultūros paveldo objektų aktualizavimo sąrašą, pagal kurį finansavimas, kaip dėstoma anksčiau, negautas.

 

Nacionaliniu lygmeniu 2019 m. Kultūros ministerijai teiktas prašymas įtraukti Klaipėdos laikrodžių muziejų į Valstybės investicijų programą skiriant 3 352 739 Eur finansavimą;

2020, 2021 m. kreipiamasi į Kultūros ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo muziejaus reikmėms, kur 2022 metams Klaipėdos laikrodžių muziejaus stogo remontui pagal parengtą projektą buvo prašoma 140 000, atitinkamai 2021 metams 110 000, 2020 metams 100 000.

 

2020 m. Kultūros ministerijai buvo teiktas prašymas iš LRKM lėšų turtui įsigyti skirti 358 000 Eur finansavimą, siekiant atlikti bent būtinus pastato remonto darbus, 2020 m., siekdamas praplėsti finansavimo šaltinių alternatyvas nacionaliniu lygmeniu, muziejus iš bazinėms išlaidoms skirtų asignavimų įsigijo kritiškai svarbių pastato dalių tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projektą, kurį apėmė stogo, fasadų, pamato remonto, langų bei durų keitimo sprendiniai. 2021 m., nustačius stogo bei langų avarinę būklę, papildomai buvo parengtas avarijos grėsmės pašalinimo darbų projektas.

 

2020 m. gruodžio mėn. muziejus kreipėsi į Kultūros infrastruktūros centrą, Kultūros paveldo departamentą, LRKM su raštu, apibrėžiančiu Liepų g. 12 pastato avarinę būklę ir prašymu rasti finansinių išteklių pastato remontui, skirti finansavimą iš Paveldotvarkos programos rezervo lėšų. Finansavimas nebuvo gautas.

 

2021-01-29 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriui buvo pateikta paraiška gauti 140 000 Eur stogo remonto darbams. Paraiška pateikta tik stogo remonto darbams, kadangi remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T2-107 patvirtintu „Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašu“, savivaldybės skiriamų lėšų dalis, už atliktus konkretaus saugomo kultūros paveldo objekto tvarkybos arba šių darbų atskirą etapą, negali būti didesnė nei 70 000 Eur (savivaldybė finansuoja iki 50 procentų). Šiame kontekste akcentuotina, jog pagal UAB „Klaipėdos projektas“ 2020 m. parengtą tvarkybos darbų projektą, fasadų ir stogo sutvarkymui reikalingas 609 000 finansavimas, todėl Klaipėdos miesto savivaldybei buvo planuota paraiškas teikti etapais (kasmet). Pasitarus su statybų ekspertais, buvo nurodyta, jog technologiškai neteisinga pastatą pradėti remontuoti nuo fasado, iš pradžių nesutvarkius stogo. Savivaldybės buvo prašoma prisidėti bent prie būtinųjų stogo darbų, kad užkirstų kultūros paveldo pastato avarinės būklės plėtimąsi.

 

2021-03-18 Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė raštą, kuriame nurodoma, kad paraiška yra tinkama, tačiau finansavimas neskiriamas: „Informuojame, kad pateikta paraiška atitiko reikalavimus, tačiau darbo grupėje, kuri skirta paskirstyti saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo programos lėšoms, suskaičiavus atrankos kriterijus bei įvertinus programai numatytus 300 000 Eur 2021 metams, nuspręsta objekto Liepų g. 12, Klaipėdoje paveldo tvarkybos darbams finansavimo neskirti.“

 

2021-04-06 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriui LNDM pakartotinai pateikė paraišką 2022 m. finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų gauti. 2021-04-07 buvo gautas iš savivaldybės raštas, kad paraiška priimta ir dokumentų sudėtis atitinka teikiamos paraiškos keliamus reikalavimus. Finansavimo skyrimas dar nėra nagrinėtas.

 

2021-09-31 buvo parengtas avarijos grėsmės pašalinimo projektas, pagal kurį 2021-09-31 kreiptasi į Kultūros paveldo departamentą, siekiant 2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ĮV-1009 „Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka gauti finansavimą stogo avarijos grėsmei pašalinti bei langams pakeisti.

 

LNDM nuolat ieško finansavimo šaltinių bei galimybių, kadangi iš skiriamo bazinio finansavimo negali užtikrinti pastato kapitalinio remonto darbų finansavimo. Laikrodžių muziejaus renovacijai muziejus teikia paraiškas faktiškai į visas programas, kurios yra valstybėje. Be to, dalinė Klaipėdos miesto savivaldybės taikoma konkursinė finansavimo programa gali pagelbėti tik pirmiausia gavus pagrindinę valstybės paramą, bet ne atvirkščiai. Miesto savivaldybė niekada nebuvo dėmesinga muziejaus objektams ir iš esmės visą dėmesį sutelkia į jos priklausomybėje esančių įstaigų pastatų renovaciją. Tai rodo ir savivaldybės paramos programos pobūdis, finansinės paramos pobūdis ir dydis. Tačiau miesto savivaldybė noriai naudojasi Laikrodžių muziejaus kiemu varpų koncertams ir kitiems kameriniams renginiams, o sprendžiant pastatų renovacijos klausimus laikosi nuostatos, kad iš esmės tai yra valstybės reikalas. 

Liepų g. 12, LT-92114 Klaipėda
(8 46) 410 413, (8 46) 410 414
(8 46) 410 417
laikrodziu.muziejus@lndm.lt
www.muziejai.lt/klm/index.htm